Η σχέση Γαλαξία-ηλιακών κηλίδων-κλίματος βρέθηκε!


Η σχέση Γαλαξία-ηλιακών κηλίδων-κλίματος βρέθηκε! www.global-providence.info
Το τεράστιο ηλεκτρικό κέντρο-μάγναστρο του Γαλαξία εκπέμπει ηλεκτρισμό προς όλα τα άστρα [Eatough R. P. et al]. Στο ηλιακό μας σύστημα, κυρίως ο Δίας και δευτερευόντως οι άλλοι πλανήτες περιοδικά εκτρέπουν αυτόν τον ηλεκτρισμό από την πορεία του προς τον ήλιο, προκαλώντας στον ήλιο ελάχιστο κηλίδων και στη Γη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική και μαγματική διέγερση: περισσότερους κεραυνούς  [Gurevich A.] (και ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ, δηλαδή ΧΩΡΙΣ σύννεφα), καταιγίδες, σεισμούς [Simpson J., Jain R.] και ηφαιστειακές εκρήξεις-νεφοκάλυψη-παγετώδεις [Ebisuzaki et al], όλα ΑΠΟΤΡΕΨΙΜΑ με κατάλληλα ΠΛΕΓΜΑΤΑ πάνω από ενεργούς κρατήρες και πάνω από τον ισημερινό, από όπου εισέρχεται ο περισσότερος γαλαξιακός ηλεκτρισμός στη Γη.
Η αιτία που ο κύκλος των ηλιακών κηλίδων κρατά κατά μέσο όρο 11 χρόνια, είναι ότι η φόρτιση-εκφόρτιση του Δία κρατά όσο η περιφορά του γύρω από τον ήλιο [Efthimiu], και εξαρτάται από τη θέση των άλλων πλανητών [Wilson I. R. G.]. 
The Galaxy-sunspots-climate connection finally revealed!
The huge electric galactic center-magnetar sends electricity to all the Milky-way [Eatough R. P. et al]. In our solar system, mostly Jupiter and secondly the other planets periodically divert a part of this electricity (that stimulates them) from its course to the Sun, causing him a solar minimum and to the Earth more atmospheric and magma stimulation: more thunderbolts [Gurevich A.] (even from CLEAR sky, without clouds), storms, quakes [Simpson J., Jain R.] and volcanic eruptions-clouding-glacials [Ebisuzaki et al], all AVERTABLE with proper MESHES [global-providence.info] over active craters and the equator, where from most electricity hits our planet.
The reason why the sunspot cycle is averagely 11 years is because the charge-discharge of Jupiter lasts as long as it takes him to evolve around the Sun [Efthimiu] and it depends on the other planets' positions [Wilson I. R. G.].